תנאי שימוש באתר

 

1.כללי

 

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט lor-espresso.co.il (להלן:"האתר") בבעלות חברת דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ (להלן: "החברה").

1.2. ההוראות שבמסמך תנאי שימוש, מדיניות הגנת פרטיות ומדיניות ה – Cookies (להלן ביחד: "תנאי שימוש") יחולו על שימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב.

1.3. שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו לאמור בתנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.

1.4. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.

1.5. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1.6. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.7. השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמש ואין לבצע בו כל שימוש וכל רכישה למטרות מסחריות.

1.8. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.9. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

1.10. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.11. באתר מוצג סימון תזונתי למוצרי המזון הנמכרים באתר, לרבות סמלי מזון אדומים, כנדרש בדין, וזאת על פי המידע שהתקבל מהספקים ובאחריותם.

 

2. המוצרים

 

2.1. לצורך תנאי שימוש אלה, "המוצרים" הם המוצרים הנמכרים מעת לעת באתר.

2.2. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר, והיא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות, להחליף ולהוציא איזה מהמוצרים ממגוון המוצרים באתר.

2.3 ייתכן כי המוצר אשר נרכש בפועל לא יכלול את הסימון בהתאם להוראות תקנות הגנה על בריאות הציבור) מזון( (סימון תזונתי( התשע"ח – 2017  וזאת לאור מלאי המוצרים הקיים באתר.

2.4  ייתכן שיחול שינוי בין הסימון ע"ג המוצר המופיע באתר לבין הסימון ע"ג המוצר שנרכש בפועל ולכן טרם צריכת המוצר יש לעיין בסימון שמופיע ע"ג המוצר שנרכש בפועל.

 

 

3. הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

 

3.1. כל משתמש אשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי לרכוש מוצרים באתר:

3.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 שנה או מבוגר יותר.

3.1.2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

3.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות המפורטים בתנאי השימוש או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים שהמשתמש רשאי להזמין באתר.

 

4. רכישת מוצרים

 

4.1. החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף 3.1 שלעיל (להלן:"הלקוח") לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "הזמנה").

4.2. כדי לבצע הזמנה של מוצרים באתר, על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות סוג וכמות .

4.3. לאחר בחירת המוצרים, יאשר הלקוח את הזמנתו (להלן: "ביצוע ההזמנה").

4.4. במסגרת ביצוע ההזמנה, על הלקוח למסור לחברה פרטים אודותיו ולבחור אמצעי תשלום (להלן: "טופס ההזמנה"). ללא מסירת הפרטים המבוקשים לא יהיה בידי הלקוח לבצע את ההזמנה.

4.5. למען הסר ספק יובהר כי לפני אישור ההזמנה, החברה תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי. מבלי לגרוע מהוראות כל דין והוראות תנאי השימוש החברה לא תוכל לאשר את ההזמנה ללא אישור חברת האשראי.

                

4.6. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל סוגי המוצרים המופיעים באתר. גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר הורד מהאתר, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי החברה רשאית לבטל את ההזמנה במקרה שהמוצר שהלקוח רכש אינו קיים במלאי. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.

4.7. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

 

5. אספקה, הובלה ומשלוח

 

5.1. המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח. לפיכך, בנוסף למחירי המוצרים, הלקוח יחויב בדמי משלוח בהתאם להוראות תנאי השימוש ולמדיניות המשלוחים.

5.2. לאחר אישור ביצוע ההזמנה חברת הפצה אשר מעניקה לחברה שירותי הפצה, תספק את ההזמנה לכתובת בישראל שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: המשלוח ). למען הסר ספק, מובהר כי ההזמנה לא תסופק מחוץ לישראל.

5.3. בטרם אספקת המוצרים, השליח מטעם חברת ההפצה יתאם את מועד אספקת ההזמנה בהתאם למדיניות המשלוחים.

5.4. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

5.5. תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים.

5.6. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח.

5.7. מועדי אספקת המשלוחים הינם בכפוף למדיניות המשלוחים של חברת ההפצה שהיא ספק חיצוני של החברה ועל אחריותה.

5.8. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה ו/או של חברת ההפצה, מלחמות, שביתות, אסונות טבע, אירועים ביטחוניים, מגפות, סגרים, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שינויים במצב הביטחוני, בריאותי ומצבים ואירועים נוספים שאינם בשליטת החברה ו/או חברת ההפצה.

5.9. החברה ו/או חברת ההפצה רשאית לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שישתנו מעת מעת.

 

 

 

6. שירות לקוחות

 

בשאלות לגבי המוצרים, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

6.1. בטלפון: 0747625000 בימים א'-ה', בין השעות 08:00-16:30

6.2. בדואר אלקטרוני: customers@lor-espresso.co.il

6.3. בעמוד "צרו קשר" באתר האינטרנט www.lor-espresso.co.il.

 

7. מדיניות ביטול עסקאות והחלפת מוצרים

 

 

7.1. לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") אשר עיקריהן יובאו להלן.

7.2. הלקוח רשאי לבטל את רכישת המוצרים בעסקה בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצרים אצל הלקוח או בתוך 14 ימים ממועד קבלת מסמך גילוי (לפי המאוחר מביניהם) או להחליפם.

7.3. ככל שהלקוח הוא אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק), הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים ממועד קבלת המוצרים או ממועד קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שהתקשורת בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח. החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח להציג תעודה מתאימה והכל בהתאם להוראות החוק.

7.4. הלקוח ימסור לחברה הודעת הביטול או בקשה להחלפת המוצרים (ביחד להלן " ההודעה") באחת מהדרכים הבאות:

7.4.1. טלפון: 074-7625000;

7.4.2. דוא"ל: customers@lor-espresso.co.il ;

7.4.3. דואר רשום: החרמון 6 קריית שדה התעופה;

7.4.4. פקס' מס': 039766986;

7.4.5. באתר האינטרנט www.lor-espresso.co.il.

7.5. בהודעה ימסור הלקוח את שמו, מספר תעודת זהות, מספר ההזמנה שהוא מעוניין לבטל או להחליף, מספר טלפון או כתובת דוא"ל באמצעותם ניתן ליצור עימו קשר וככל שההודעה תימסר בעל פה גם את מספר הטלפון שנמסר במסגרת ההזמנה.

7.6. ככל שהלקוח מבקש לבטל את העסקה לאחר שקיבל את המוצרים לידיו, הלקוח ישיב, על חשבונו, את המוצרים לידי החברה בתוך 7 ימים ממועד אישור החברה בדבר קבלת ההודעה.

על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק, החברה תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים ללקוח. הלקוח יתאם מועד איסוף המוצרים עם החברה באמצעות יצירת קשר עם החברה כמפורט בסעיף 7.4 לתנאי השימוש.

7.7. הלקוח ישיב את המוצרים כשהם ארוזים באריזתם המקורית, ללא שנעשה בהם כל שימוש, כשהם שלמים, ללא פגיעה, נזק, פגם וקלקול מכל מין וסוג ובמצב שהוא קיבל אותם לידיו, ויסמן בדף ההחזרה המצורף למוצרים את המוצרים שברצונו להחזיר או להחליף ואת הסיבה לבקשתו.

7.8. בכפוף לקבלת אישור החברה ולקבלת המוצרים אצל החברה כמפורט בסעיף 7.7 לעיל, החברה תחזיר ללקוח, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם הלקוח בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם. הלקוח ישמור את החשבונית עד לקבלת אישור שההחזר הכספי בוצע.

7.9. החברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק.

 

8. ביטול ההזמנה על-ידי החברה

 

8.1. החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא.

8.2. החברה תישלח ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, תחזיר ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם הלקוח בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם (אם וככל ששולם).

 

 

9. מבצעים, הטבות והנחות

 

9.1. החברה רשאית להציע באתר מעת לעת, מבצעים, הטבות, קופונים והנחות שונות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן ביחד: "הטבות").

9.2. החברה רשאית בכל עת להפסיק את ההטבות, להחליפן, לעדכנן או לשנותן בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 

9.3. ניתן להשתמש בהטבה אחת בלבד ברכישה אלא אם נקבע אחרת מפורשות ובכתב על ידי החברה במסגרת התנאים שיתפרסמו באתר.

9.4. ניתן לממש את ההטבות עד לתום המועד שיקבע על ידי החברה וכפי שיפורט במסגרת ההטבה הספציפית.

9.5. אין למשתמש זכות קנויה ליהנות מהטבות. כל שינוי בפרטי ההזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאות המשתמש להטבה.

9.6. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל שעומדת לו הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה).

9.7. במבצעים בהם משתתפים מספר מוצרים בעלי מחיר שונה, ההטבה תינתן עבור וביחס למוצר הזול מביניהם.

 

10. אחריות ושירות

 

10.1. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש, ללקוח ולצד שלישי, בקשר עם שימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

10.2. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע מדויק אך מובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות. החברה לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.

10.3. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש וללקוח כתוצאה מהשימוש באתר, ביצוע הזמנה, רכישת מוצרים, שימוש במוצרים וכל הכרוך והקשור בכך.

10.4. היה ועל אף האמור לעיל, יקבע בית משפט כי לחברה אחריות כלפי המשתמש או הלקוח אזי אחריות של החברה בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ"ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי החברה וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של החברה וכל מי מטעמה לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש ו/או הלקוח עבור מוצר שרכש מהחברה ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.

 

 

 

11.שיפוי

 

הלקוח מתחייב בזאת לשפות את החברה וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם על ידי הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש הלקוח באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

 

12.ניוזלטרים

 

12.1. החברה מציעה למשתמשים לקבל מהחברה וכל מי מטעמה ניוזלטרים, מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשנ"ב-1982 (להלן: "ההודעות" ו - " החוק" בהתאמה). הסכמת המשתמש לקבלת ההודעות מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.

12.2. הרשמה לשירות, תעשה על ידי המשתמש באמצעות הזנת הפרטים הנדרשים באתר. במילוי הפרטים האמורים, המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל את ההודעות בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, דוא"ל, הודעת מסר קצר, SMS ועוד. יצויין, כי הסכמה זו תקפה לאלתר, אלא אם נקלטה הודעה במערכות החברה, כי המשתמש הסיר עצמו מהשירות (באמצעות קישור בגוף ההודעה) או כי פנה לשירות הלקוחות של החברה בבקשה להסירו מהשירות.

 

13. הפסקת פעילות האתר

 

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לתקופה קצובה או לאלתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת מוצרים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם האמור.

 

 

14. קניין רוחני

 

14.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

14.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

14.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

14.4. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד.

14.5. אין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

 

 

15. משלוח מסמכים ללקוח

 

 

החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש ו/או ללקוח בדרך ממוחשבת ובאמצעים טכנולוגיים (לרבות באמצעות כתובת דוא"ל שהלקוח מסר לחברה ועוד), מסמכים פיננסיים. מסמכים אלה כוללים, בין היתר, חשבוניות מס, קבלות, מסמכים שהחברה נדרשת לשלוח ללקוח במקרים של עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) (ככל שרלוונטי) ועוד.

 

16. שימושים אסורים

 

 

הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:

16.1. להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.

16.2. להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות.

16.3. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).

16.4. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.

16.5. לפגוע ולשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר.

16.6. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר.

16.7. לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר.

16.8. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה.

16.9. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.

16.10. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.

16.11. להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר.

 

17. הפרת תנאי השימוש

 

הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

17.1. לחסום את גישת המשתמש לאתר;

17.2. לבטל את ההזמנה של המשתמש;

17.3. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית על פי כל דין.

 

18. קישורים לאתרים

 

 

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש, ללקוח ולצד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם.

 

19. הדין החל וסמכות השיפוט

 

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

 

 

 

 

20. תנאים נוספים

 

20.1. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

20.2. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנת לחברה לפי כל דין.

20.3. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.

20.4. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש והלקוח. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.

מעודכן נכון ליום 22/10/2020.