מדיניות ביטול  עסקאות והחלפת מוצרים

לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") אשר עיקריהן יובאו להלן.

  1. הלקוח רשאי לבטל את רכישת המוצרים בעסקה בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצרים אצל הלקוח או בתוך 14 ימים ממועד קבלת מסמך גילוי (לפי המאוחר מביניהם) או להחליפם.
  2. ככל שהלקוח הוא אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק), הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים ממועד קבלת המוצרים או ממועד קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שהתקשורת בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח. החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח להציג תעודה מתאימה והכל בהתאם להוראות החוק.
  3. הלקוח ימסור לחברה הודעת הביטול או בקשה להחלפת המוצרים (ביחד להלן "ההודעה") באחת מהדרכים הבאות:
  4. בהודעה ימסור הלקוח את שמו, מספר תעודת זהות, מספר ההזמנה שהוא מעוניין לבטל או להחליף , מספר טלפון או כתובת דוא"ל באמצעותם ניתן ליצור עימו קשר וככל שההודעה תימסר בעל פה גם את מספר הטלפון שנמסר במסגרת ההזמנה.
  5. ככל שהלקוח מבקש לבטל את העסקה לאחר שקיבל את המוצרים לידיו, הלקוח ישיב, על חשבונו, את המוצרים לידי החברה בתוך 7 ימים ממועד אישור החברה בדבר קבלת ההודעה. על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק, החברה תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים ללקוח. הלקוח יתאם מועד איסוף המוצרים עם החברה באמצעות יצירת קשר עם החברה כמפורט בסעיף 7.4 לתנאי השימוש.
  6.  הלקוח ישיב את המוצרים כשהם ארוזים באריזתם המקורית, ללא שנעשה בהם כל שימוש, כשהם שלמים, ללא פגיעה, נזק, פגם וקלקול מכל מין וסוג ובמצב שהוא קיבל אותם לידיו, ויסמן בדף ההחזרה המצורף למוצרים את המוצרים שברצונו להחזיר או להחליף ואת הסיבה לבקשתו.
  7. בכפוף לקבלת אישור החברה ולקבלת המוצרים אצל החברה כמפורט בסעיף 6 לעיל, החברה תחזיר ללקוח, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם הלקוח בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם. הלקוח ישמור את החשבונית עד לקבלת אישור שההחזר הכספי בוצע.
  8. החברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק.