תקנון פעילות רישום לדיוור 10 קפסולות

קבלת מוצר המכיל 10 קפסולות L’OR ממגוון מוצרי המותג באתר

בהרשמה לניוזלטר באמצעות טופס ייעודי

1. תקנון זה מסדיר את המבצע אותו עורכת דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ( להלן: " החברה"). ההשתתפות במבצע כפופה להוראות תקנון זה.

2. תקופת המבצע: עד ליום 30.09.2022 (כולל) או עד לסיום הקפונים במלאי (לפי המוקדם).

3. המוצרים המשתתפים במבצע: מוצרי קפה המכילים 10 קפסולות L'OR והמוצגים באתר lor-espresso.co.il (להלן: "האתר" ו - "המוצר" או " המוצרים") במועד מימוש הקופון (כהגדרתו להלן).

4. תיאור המבצע: משתתף אשר ירשם במהלך תקופת המבצע לרשימת התפוצה של החברה באמצעות טופס יעודי ויאשר כי הוא מעוניין לקבל מהחברה וכל מי מטעמה ניוזלטרים, מידע, מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי לרבות דברי פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשנ"ב-1982 ("החוק") באמצעים אלקטרוניים, יהא זכאי לקבל קופון.

5. קופון: קופון לקבלת מוצר המכיל 10 קפסולות L'OR מבין מוצרי המותג המוצגים והזמינים באתר במועד מימוש הקופון (להלן: " הקופון"). ההטבה היא על מוצר 1 בלבד ואינה משקפת הטבה על עלות המשלוח. הקופון יישלח למשתתף לכתובת הדוא"ל ו/או למספר הטלפון הנייד שהוא מסר לחברה במסגרת הרשמתו לרשימת התפוצה.

6. מלאי קופונים: 3,000 קופונים.

7. תקופת מימוש הקופון: הקופון ניתן למימוש חד פעמי באתר ממועד קבלת הקופון אצל המשתתף ועד ליום 30.09.2022 כולל  (" תקופת מימוש הקופון"). מובהר כי מועד המימוש הוא מועד הזנת קוד הקופון האתר. לאחר חלוף תקופת מימוש הקופון, הקופון יפקע מאליו, ללא כל הודעה נוספת.

8. משלוח: המוצר יישלח למשתתף בהתאם למדיניות המשלוחים המופיעה באתר. ההטבה אינה חלה על עלות המשלוח.

9. תנאים נוספים:

9.1. המבצע מיועד למשתמש שהוא בן 18 שנים ומעלה.

9.2. התמונות המועלות במסגרת המבצע או בפרסומים (או שניהם יחדיו) הינן להמחשה בלבד.

9.3. המשתתף מתחייב למסור לחברה במסגרת ההרשמה לרשימת התפוצה פרטים נכונים ומעודכנים.

9.4. כל משתתף יהא רשאי להירשם לרשימת התפוצה של החברה פעם אחת בלבד.

9.5. הקפסולות עוצבו בהתאמה להכנת קפה במכונות המפורטות באתר בלבד.

9.6. כל זכות של משתתף בקשר עם הקופון, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי כלשהו.

9.7. היה ותמצא אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

9.8. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע, כלליו או תנאיו או הוראות תקנון זה (או כולם יחדיו) תכריע החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

9.9. במקרה של אבדן או גניבת הקופון, לא יינתן קופון אחר במקום הקופון שאבד או נגנב.

9.10. בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה או לרבים (או שניהם יחדיו).

9.11. החברה רשאית לשנות או להפסיק את המבצע בכל עת על פי שיקולה ודעתה הבלעדי וללא הצורך במתן הסבר.

9.12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקופון ככל שיימצא כי המשתתף הפר את הוראות תקנון זה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה החובה לנמק את החלטתה.

9.13. השתתפות המשתתף במבצע מהווה הסכמה להוראות תקנון זה.

9.14. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש בקשר עם מבצע זה לרבות שימוש במוצרים וכל הכרוך והקשור בכך.

9.15. לכל שאלה והבהרה בקשר עם המבצע ותקנון זה ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות בפרטים שיפורטו להלן:

9.15.1. בכתובת דוא"ל customers@lor-espresso.co.il 

9.15.2. בטלפון מס' 0747625000 

9.15.3. באמצעות פנייה באתר www.lor-espresso.co.il